Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

galadriel
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless viaciarka ciarka

November 07 2018

galadriel
9881 57f1 500
galadriel
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher viaiblameyou iblameyou
galadriel
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viaathlin athlin
galadriel
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viaazazel azazel

June 12 2018

galadriel
4343 b76d 500
The Winged Victory of Samothrace (the Nike of Samothrace), Louvre Museum, Paris, France (photo by Anna Kucherova)
Reposted fromciarka ciarka viaLuukka Luukka

November 02 2017

galadriel
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viagdziejestola gdziejestola
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viagaiqus gaiqus

October 30 2017

1313 f798 500
Reposted fromvxnsa vxnsa viaabl abl
galadriel
galadriel

October 17 2017

3132 d008
Reposted frombrumous brumous viachudazupa chudazupa
galadriel
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viagdziejestola gdziejestola
galadriel
7049 ca34
galadriel
5828 90ed 500
Japan, Tokyo, Inokashira
Reposted fromvolldost volldost viathor7o thor7o

September 28 2017

galadriel

:-D
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viaasparagus asparagus

August 10 2017

galadriel
4900 88bb
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vialaluna laluna
galadriel
2365 1382
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl